Słowo wstępne

Słowo wstępne: Nie jesteśmy niewolnikami! Mamy prawo być ludźmi wolnymi. Jesteśmy równi w godności, więc niech nikt nie waży się nam zamykać ust, czy to zastraszaniem, manipulacją i kłamstwem. Konstytucja RP art. 54; 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
Kardynał Stefan Wyszyński tak nauczał: „ Macie prawo i obowiązek wypowiadać z całą swobodą swoje sądy, oceny, krytyki. Dopiero wtedy dawalibyście dowód nieufności do tych co sprawują władzę, gdybyście lękliwie milczeli. Skoro otwarcie mówicie co was boli, wypełniacie obowiązek obywatelski”.
Skoro w Grajewie nie ma już publicznego forum (cenzorskie „portale”), gdzie można bez cenzury wymieniać się myślami, ten Blog ma zamiar wypełnić tę lukę i dać możliwości swobodnego przepływu myśli, budowania się nawzajem, szukania prawdy, inicjowania wspólnych działań w kierunku dobra wspólnego.
Foreword: We are not slaves! We have the right to be free people. We are equal in dignity, so let no one dare to close our mouths, be it by intimidation, manipulation and lies. The Constitution of the Republic of Poland art. 54; 1. Everyone shall be guaranteed the freedom to express his views and to obtain and disseminate information. 2. Preventive censorship of the means of social communication and the licensing of the press are prohibited.
Cardinal Stefan Wyszynski taught: „You have the right and the duty to speak with all your judgment, judgment and criticism. Only then would you give evidence of distrust to those who exercise power if you were fearful. Since you openly say what hurts you, you are fulfilling your civic duty. ”
Since there is no public forum in Grajewo (censorship „portals”), where you can exchange your thoughts without censorship, this Blog is going to fill this gap and give you the freedom to flow your thoughts, build each other, seek the truth, initiate joint actions towards good common.

JEŚLI  CZYNISZ  DOBRO, PRZYPISZĄ  CI  UKRYTE  EGOISTYCZNE  CELE – NIEWAŻNE – CZYŃ   DOBRO

 

DOBRO,  KTÓRE  UCZYNIŁEŚ,  ZOSTANIE  JUTRO  ZAPOMNIANE  – NIEWAŻNE  – CZYŃ  DOBRO

 

UCZCIWOŚĆ  I  SZCZEROŚĆ  UCZYNIĄ  CIĘ  BEZBRONNYM  –  NIEWAŻNE  – BĄDŹ  SZCZERY  I  UCZCIWY

 

JEŚLI  POMOŻESZ  LUDZIOM,  BĘDĄ  URAŻENI  –  NIEWAŻNE – POMAGAJ  IM

 

TO,  CO  BUDOWAŁEŚ  PRZEZ  LATA,  MOŻE  BYĆ  ZNISZCZONE  W  JEDNEJ  CHWILI –

NIEWAŻNE – BUDUJ

MATKA  TERESA  Z  KALKUTY